Logo Czech POINT

Aktuální počasí

Počasí dnes:

15. 11. 2018

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Ráno a dopoledne místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností.. Denní teploty 6 až 10°C. Noční teploty 2 až -2°C.

Mobilní verze

mobilní verze www

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

« Zpět na Strom životních situací

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

3. Pojmenování (název) životní situace

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

4. Základní informace k životní situaci

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí (dále též "návrh na vklad") je písemná žádost o to, aby katastrální úřad provedl zápis vzniku, změny, zániku, promlčení a uznání existence nebo neexistence těchto práv:

 • vlastnické právo,
 • právo stavby,
 • věcné břemeno,
 • zástavní právo,
 • budoucí zástavní právo,
 • podzástavní právo,
 • předkupní právo,
 • budoucí výměnek,
 • přídatné spoluvlastnictví,
 • správa svěřenského fondu,
 • výhrada vlastnického práva,
 • výhrada práva zpětné koupě,
 • výhrada práva zpětného prodeje,
 • zákaz zcizení nebo zatížení,
 • výhrada práva lepšího kupce,
 • ujednání o koupi na zkoušku,
 • nájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka,
 • pacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka,
 • vzdání se práva na náhradu škody na pozemku,
 • rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám.
Vkladové řízení je zahájeno také tehdy, pokud příslušnému katastrálnímu úřadu došlo od soudu nebo soudního exekutora jeho rozhodnutí nebo potvrzení o právu, které se do katastru nemovitostí zapisuje vkladem.
Vklad je zápis do katastru nemovitostí, kterým se zapisují věcná práva, práva ujednaná jako věcná práva, nájem a pacht.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Návrh na vklad může podat ten, jehož právo vzniká, mění se nebo rozšiřuje a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo omezuje (dále jen "dotčené osoby"), kterýkoliv z nich, příp. všechny dotčené osoby.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.
Doporučujeme, aby návrh na vklad podepsaly všechny dotčené osoby, neboť to urychlí vyřízení vaší věci.
Zároveň doporučujeme uvést kontaktní údaje (telefon a e-mail), které urychlí komunikaci s vámi (v případě, že návrh na vklad bude mít nedostatky, pro odeslání informace o vyznačení plomby).

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí. Vkladové řízení je zahájeno dnem, kdy návrh na vklad došel věcně a místně příslušnému katastrálnímu úřadu (poštou nebo při osobním předání podatelně).
Není-li k návrhu přiložen originál listiny, na jejímž základě má být zapsáno právo do katastru nemovitostí, nebo její úředně ověřený opis, k návrhu se nepřihlíží. O tom, že se k návrhu nepřihlíží, vyrozumí katastrální úřad navrhovatele.
Návrh na vklad musí být podán na stanoveném formuláři.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na katastrálním úřadu (jeho katastrálním pracovišti), místně příslušném podle místa, kde se nemovitost nachází.
Jsou-li předmětem smlouvy nemovitosti evidované v obvodech územní působnosti více katastrálních úřadů, předkládají se samostatné návrhy na vklad u jednotlivých katastrálních úřadů (blíže viz čl. 4 "Jednacího řádu katastrálního úřadu").

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí musí být připojeny tyto přílohy:

 • Listina (1x), na základě které má být zapsáno právo do katastru nemovitostí (vkladová listina); neoddělitelnou součástí listiny je geometrický plán, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy. Listiny, které jsou přílohami návrhu na vklad, a další podklady pro řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí jsou podrobně stanoveny v § 66 až 70 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).
 • Plná moc, s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, je-li účastník řízení zastoupen zmocněncem; pokud se provádí vklad na základě veřejné listiny a zmocněncem je osoba, která veřejnou listinu sepsala, podpis zmocnitele nemusí být úředně ověřen.
 • Výpis z obchodního nebo jiného zákonem stanoveného rejstříku, pokud je účastníkem vkladového řízení právnická osoba a není-li výpis možno získat bezplatně dálkovým přístupem v českém jazyce; výpis se nevyžaduje, pokud je vkladová listina veřejnou listinou.
 • Další listiny, pokud jejich potřeba vyplývá z jiného právního předpisu, např. souhlas příslušného orgánu veřejné moci s dělením nebo scelováním pozemků nebo souhlas příslušného orgánu veřejné moci k právnímu jednání účastníka vkladového řízení.
Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka) musí účastník řízení předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí musí být podán na stanoveném formuláři.

Nepoužití stanoveného formuláře je důvodem k zastavení řízení dle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Doporučujeme využít on-line aplikaci pro vyplnění návrhu na vklad, která vás provede jednotlivými kroky návrhu na vklad a v závěru vám vygeneruje hotový návrh na vklad k tisku.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za podání každého návrhu na vklad se vybírá správní poplatek ve výši 1 000 Kč (dle položky 120 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).
Poplatek se hradí v hotovosti v pokladně katastrálního úřadu při podání návrhu na vklad nebo kolkovými známkami nebo je nutno jeho uhrazení prokázat (pokud byl poplatek zaplacen na zvláštní účet státního rozpočtu příslušného katastrálního úřadu převodem z účtu poplatníka nebo poštovní poukázkou).
Za návrhy na vklad na základě listin, které souvisejí s výstavbou veřejně prospěšné stavby (smluv uzavřených za účelem realizace veřejně prospěšné stavby) pro zneškodňování odpadu, zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, veřejné školství, veřejnou správu a obdobné veřejné účely, vybere katastrální úřad poplatek v úhrnu nejvýše 10 000 Kč.
Žádáme osoby, které podávají návrhy na vklad a vztahuje se na ně možnost hradit za související návrhy na vklad úhrnnou částku do 10 000 Kč, aby na tuto okolnost katastrální úřad při podání návrhu upozornily, a aby s návrhem doložily hodnověrným způsobem, že se na ně vztahuje uvedené zvýhodnění.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Katastrální úřad musí o návrhu na vklad rozhodnout do 30 dnů, resp. 60 dnů (§ 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
Jestliže jsou podmínky pro povolení vkladu splněny, katastrální úřad vklad povolí, nejdříve však po uplynutí lhůty 20 dnů ode dne odeslání informace, že byla vyznačena v katastru nemovitostí plomba.
Vklad na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu provede katastrální úřad bez zbytečného odkladu od povolení vkladu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníky řízení jsou ti, jejichž právo vzniká, mění se nebo rozšiřuje a ti, jejichž právo zaniká, mění se nebo omezuje.
Za účastníka řízení může jednat na základě plné moci - tzv. "zmocněnec" nebo na základě právního předpisu - tzv. "zástupce účastníka řízení".
Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen; pokud se provádí vklad na základě veřejné listiny a zmocněncem je osoba, která veřejnou listinu sepsala, podpis zmocnitele nemusí být úředně ověřen.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu příslušného katastrálního úřadu.

28. Popis byl naposledy aktualizován

15.03.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.