Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů   Mzdová a personální agenda odměny zastupitelů, odměny volebních komisí(listinná, elektronická) BOZP (listinně) Evidence obyvatel včetně přihlašovacích lístků (listinná, elektronická) Rušení trvalého pobytu (listinná, elektronická) Evidence osob s hlášeným trvalým pobytem na OÚ (listinná, elektronická) Pamětní kniha, kniha vítání občánků (listinná) Volební agenda (listinná,elektronická) Vidimace a legalizace (listinná) Kronika (listinná) Poplatky - psi, odpady, rekreační, uybtovací (listinná, elektronická) Smlouvy - kupní, prodejní, nájemní, darovací (listinná i elektronická) Evidence nájmů hrobového místa (listinná, elektornická) Hřbitovní poplatky a nájmy hrobů (listinná) Podněty k územnímu plánu (listinná) Běžná e-mailová komunikace, datová schránka (elektronicky, listinná) Evidence došlé pošty: Podací deník/spisová služba (listinná) Přidělení čísla popisného (listinná, elektronická) Archivace stavební dokumentace (listinná) Správní řízení - žádosti a rozhodnutí (listinná, elektronicky) Žádosti podle 106/1999 Sb., a odpovědi (listinná, elektronicky) Czech Point (listinná) Informace poskytované jiným na vlastní obyvatele (soudy, policie) (listinná, elektronicky) Úřední deska (fyzická, elektronická) Zápisy a usnesení ze zastupitelstva a výborů (listinně i elektronicky) Knihovna: Seznam čtenářů (listinná, elektronicky) Seznam domů s jménem vlastníka, seznnam majitelů chat (listnná, elektronicky) JPO, SDH (listině, elektronicky) Ředitel školy (listinná, elektronicky) Významná jubilea (listinně) Evidence majitelů psů (listinná, elektronická) Evidence včelstev (listinná) Exekuce (listinná, elektronická) Bytové i nebytové hospodářství (nájemní smlouvy, pohledávková kniha), (listinná, elektronicky) Pokladna, účetní doklady (listinná, elektronicky) Účetnictví (listinná, elektronicky) Probační služba, VPP (listinná, elektronicky)
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Bezpečnost na pracovišti Vedení evidence obyvatel Evidence obyvatel Evidence osob s hlášeným trvalým pobytem na OÚ Vedení pamětní knihy Vedení volebních seznamů Ověřování podpisů a listin Vedení kroniky Výběr poplatků Uzavírání smluv Správa hrobových míst Evidence hřitovních poplatků a správa hřbitovních míst Zpracování územního plánu Vedení e-mailové komunikace Vedení pošty Evidence domů Evidence stavebních prací Správní rozhodnutí Právo na informace Vyřízení žádostí Czech Point Informace jiným správním orgánům Vyvěšování na úřední desce Vedení agendy zastupitelstva, rady a výborů Vedení seznamu čtenářů Vedení evidence vlastníků nemovitostí Vedení hasičeské jednotky Personální agenda ředitele příspěvkové organizace Ocenění jubileí, vyhlášení rozhlasem Vedení evidence majitelů psů Vedení evidence včelstev Informační povinnost Bytové hospodářství Evidence plateb hotovostích a bezhotovostích na účet obce Vedení účetnictví Probační služba, VPP
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři , členové volebních komisí zaměstnanci obce obyvatelé s trvalým bydlištěm Obyvatelé s trvalým pobytem obyvatelé s trvalým bydlištěm Narozené děti Voliči v obci, voliči na hlasovací průkaz Občané a jiní Občané obce Občané a majitelé nemovitostí Občané a jiní Nájemcí hřbitovních míst Nájemcí hřbitovních míst Občané a vlastníci nemovitostí, pozemků  Korespondenti Korespondenti Občané obce Občané Občané Žadatelé Žadatelé Současní a bývalí občané Občané a jiné fyzické osoby Občané a jiné fyzické osoby Čtenáři knihovny Vlastníci nemovitostí Členové JSDH Ředitel školy Jubilanti obce, osoby týkající se události v obci Majitelé psů včelaři na území obce Občané obce nebo majitelé nemovitostí Nájemníci Plátci a příjemci Plátci a příjemci osoba Probační služby či VPP
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy, osvědčení o praxi, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění jmenné, datum narození, podpisy jmenné, adresnné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilost jmenné, adresa, datum narození, datum, ke kterému se ruší trvalý pobyt, nabytí právní moci, svědci a jejich bydliště jmenné, adresnné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilost Jmenné, datum narození, podpisy rodičů Jmenné, adresnné, datum narození Jméno a příjmení, datum narození, místo narození a číslo dokladu, listina co se ověřuje, datum, podpis Jmenné Jmenné, adresnní Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresné, datum narození, číslo hrobu, podpisy Jmenné, adresné, datum narození, číslo hrobu Jmenné, adresné, kontaktní, číslo parcely a nemovitosti, LV,podpisy  Jemnné, kontaktní, adresní Jmenné, adresnní, kontaktní, podpis Jmenné, adresné, č. popisné, kontaktní, č. parcely Jména, adresnné, rozhodnutí, LV, kontakty Jmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datumy narození Jmené, adresnné, kontakty, datum narození Jménné, adresné,rodné číslo, číslo dokladu, podpis Jmenné, adresnné, datum narození Jména, adresy, datum narození, parcela Jména, adresy, datum narození, parcela Jmenné, adresní Jmenné, adresa, č. popisné, č. evidenční, č. parcely Jmenné, adresné, kontakty, datum narození Jmenné, adresnné, kontakt, životopis, potvrzení praxe, platový výměr, jmenovací listinna Jmenné, stáří, datum úmrtí, datum pohřbu Jmenné, adresní Jmenné, adresní Jmenné, adresné, datum narození, exekuce na co, dražební částka, identifikace nemovitosti Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresní Jmenné, adresní Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměsntnaci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřad Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, finanční úřad, soudy, policie apod. Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, katastr nemovitostí Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, dotazovaný orgán Určení zaměstnanci, veřejnost Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, úřad práce
Doba uchování osobních údajů 50 let - personální a mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby 5 let (není stanoveno předpisem) 50 let 5 let dle skartačního řádu 10 let (poté archiv) 5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku hlasování 10 let 10 let (poté archiv) 5 let  5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku) 5 let 5 let 10 let (po ukončení platnosti) 5 let 5 let 5 let po dobu trvání oprávněného zájmu obce 5 let 5 let (poté probrat co jde do archivu, co jde ke skartaci) 1 rok? 5 let 1 rok 10 let 5 let? po dobu trvání oprávněného zájmu obce 5 let 5 let (včetně uchování dokumentace z výběrového řízení na ředitele školy) 1 rok 5 let 5 let  1 rok? (jako dokumenty na úřední desku) dle skartačního řádu dle skartačního řádu dle skartačního řádu dle skartačního řádu
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c e c c e c c c c c c c c c c e c c c c e c c e a c c c e c c e
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   262/2006 Sb., - Zákoník práce,
435/2004 Sb., - Zákon o zaměstnanosti,
251/2005 Sb., - Zákon o inspekci práce,
312/2002 Sb., - Zákon o úřednících územních samosprávných celků,
341/2017 Sb., - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
222/2010 Sb., - Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
586/1992 Sb., - Zákon o daních z příjmů,
187/2006 Sb., - Zákon o nemocenském pojištění,
120/2001 Sb., - Exekuční řád,
182/2006 Sb., - Insolvenční zákon,
582/1991 Sb., - Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
589/1992 Sb., - Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
155/1995 Sb., - Zákon o důchodovém pojištění,
37/2003 Sb., - Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
592/1992 Sb., - Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
262/2006 Sb., - Zákoník práce,
435/2004 Sb., - Zákon o zaměstnanosti,
251/2005 Sb., - Zákon o inspekci práce,
312/2002 Sb., - Zákon o úřednících územních samosprávných celků,
341/2017 Sb., - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
222/2010 Sb., - Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
586/1992 Sb., - Zákon o daních z příjmů,
187/2006 Sb., - Zákon o nemocenském pojištění,
120/2001 Sb., - Exekuční řád,
182/2006 Sb., - Insolvenční zákon,
582/1991 Sb., - Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
589/1992 Sb., - Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
155/1995 Sb., - Zákon o důchodovém pojištění,
37/2003 Sb., - Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
592/1992 Sb., - Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
111/2009 Sb., - Zákon o základních registrech,
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel,
111/2009 Sb., - Zákon o základních registrech,
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel,
111/2009 Sb., - Zákon o základních registrech,
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel,
130/2000 Sb., - Zákon o volbách do zastupitelstev krajů,
491/2001 Sb., - Zákon o volbách do zastupitelstev obcí,
247/1995 Sb., - Zákon o volbách do Parlamentu České republiky,
62/2003 Sb., - Zákon o volbách do Evropského parlamentu,
275/2012 Sb., - Zákon o volbě prezidenta republiky,
22/2004 Sb., - Zákon o místním referendu,
1/1993 Sb., - Ústava České republiky,
2/1993 Sb., - Listina základních práv a svobod,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
21/2006 Sb., - Zákon o ověřování,
36/2006 Sb., - Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
132/2006 Sb., - Zákon o kronikách obcí 565/1990 Sb., - Zákon o místních poplatcích,
280/2009 Sb., - Daňový řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
182/2006 Sb., - Insolvenční zákon
565/1990 Sb., - Zákon o místních poplatcích,
280/2009 Sb., - Daňový řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
182/2006 Sb., - Insolvenční zákon
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
256/2001 Sb., - Zákon o pohřebnictví

128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
256/2001 Sb., - Zákon o pohřebnictví

183/2006 Sb., - Stavební zákon,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
20/1987 Sb., - Zákon o státní památkové péči,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
300/2008 Sb., - Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování Informačního systému datových schránek,
111/2009 Sb., - zákon o základních registrech,
499/2004 Sb., - Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 183/2006 Sb., - Stavební zákon,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
111/2009 Sb., - Zákon o základních registrech,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
183/2006 Sb., - Stavební zákon,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
20/1987 Sb., - Zákon o státní památkové péči,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
183/2006 Sb., - Stavební zákon,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
20/1987 Sb., - Zákon o státní památkové péči,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
106/1999 Sb., - Zákon o svobodném přístupu k informacím, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
361/2000 Sb., - Zákon o provozu pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
247/2000 Sb., - Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,
500/2004 Sb., - správní řád,
269/1994 Sb., - Zákon o Rejstříku trestů,
256/2013 Sb., - Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),
300/2008 Sb. - Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
365/2000 Sb. - Zákon o informačních systémech veřejné správy,
364/2009 Sb. - Vyhláška o kontaktních místech veřejné správy,
193/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,
99/1963 Sb., - Občanský soudní řád,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, zák. č. 257/2001 Sb., knihovní zák; evidence pouze knihovního fondu 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 133/1985 Sb., o požární ochraně 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Není třeba vyplnit buňku. 565/1990 Sb., - Zákon o místních poplatcích,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
280/2009 Sb., - Daňový řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů  120/2001 Sb.
Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví,
235/2004 Sb., - Zákon o dani z přidané hodnoty,
250/2000 Sb., - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
219/2000 Sb., - Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích,
220/2013 Sb., - Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví,
235/2004 Sb., - Zákon o dani z přidané hodnoty,
250/2000 Sb., - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
219/2000 Sb., - Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích,
220/2013 Sb., - Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
128/2000 Sb., Zákon o obcích, 89/2012 Sb.,- Občanský zákoník
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný NE zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE