Obec Deštné v Orlických horách
Deštné v Orlických horách

Zvýšení akceschopnosti a připravenosti k řešení rizik a katastrof JPOII Deštné v Orlických horách - přístavba garáže

plakát

Obec Deštné v Orlických horách podala žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 36 Stanice pro IZS na projekt „Zvýšení akceschopnosti a připravenosti k řešení rizik a katastrof JPO II Deštné v Orlických horách - přístavba garáže“.  Žádost byla dne 1. 3. 2017 schválena k financování. Celkové způsobilé výdaje projektu budou 4 679 991,31 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 85%, tedy 3 977 992,61 Kč, 5% bude poskytnuto ze státního rozpočtu a 10% připadne na spolufinancování z rozpočtu obce. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 31. 8. 2018.

Cílem projektu je zvýšení připravenosti JPO II Deštné v Orlických horách k řešení a řízení rizik a katastrof v důsledku nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz či extrémního sucha. Specifickými cíly projektu pak jsou:

a) zvýšení odolnosti stávající hasičské zbrojnice vůči účinkům mimořádné události;

b) snížení reakční doby výjezdu jednotky k zásahu;

c) zvýšení připravenosti a akceschopnosti JSDH při řešení mimořádných událostí vyvolaných změnou klimatu.

Výstupem projektu bude přístavba stávající hasičské zbrojnice v obci Deštné v Orlických horách. Přístavba bude obsahovat přístavbu vlastní garáže pro požární vozidlo, šaten včetně sociálního
a technického zázemí pro členy JSDH a věže pro sušení požárních hadic. Díky rozšíření prostor stávající hasičské zbrojnice, které jsou nevyhovující, bude zajištěno odpovídající garážování veškeré požární techniky, kterou má JSDH k dispozici.