Obec Deštné v Orlických horách
Deštné v Orlických horách

Ukládání odpadů

Informace v odpadovém hospodářství 

Sběrný dvůr je v otevřen:

  • každou středu od 16 do 17 h
  • každou sobotu od 9 do 10 h

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství stanovený OZV činí 850,- Kč na osobu a rok, př. na nemovitost k individuální rekreaci a rok. Poplatek je splatný nejpozději k 31. 3. 2024 a to dvěma způsoby:

  • v hotovosti na obecním úřadě
  • převodem na účet č. 2302827467/2010, VS (variabilní symbol) AZZZ:

3 je číslo popisné,

4 je číslo evidenční

ZZZ je číslo domu

 (př. číslo popisné 165 = VS 3165, číslo evidenční 164 = VS 4164)

Známku na odpadovou nádobu obdržíte na OÚ. 

Svozovým dnem je středa sudého týdne.

Přihlášku k poplatku již není nutné podávat, pokud se nezměnil počet členů v rodině nebo nedošlo ke změně trvalého pobytu, či nákupu nemovitosti.

Na sběrném dvoře můžete zadarmo ukládat tříděný odpad a velkoobjemový komunální odpad.

Svoz nebezpečného odpadu je v souladu se zákonem o odpadech prováděn dvakrát ročně (jaro, podzim) s úhradou dle aktuálního ceníku. O přesných termínech jste včas informováni.

Kontejnery na tříděný odpad (tzv. hnízda) jsme v rámci zkvalitňování služeb pro občany posílili a zkrátili tak jejich vzdálenost od místa bydliště. Najdete zde kontejnery na plasty, sklo bílé, sklo barevné a na některých i kontejnery na komunální odpad, určené pro likvidaci komunálního odpadu z objektů pro individuální rekreaci. Přibyly kontejnery na papír a kov.  
Aktuálně najdete kontejnerová hnízda na těchto místech: Plasnice (u Fabiánů), Na potoce (u prádelny V. Vernera), Garáže (u Golemu), Za Národním domem (u trafostanice), Stará cesta (naproti Tenchovým) a Jedlová (u aut. zastávky). Nově u hotelu Orlice (u aut. zastávky). Čas a Vaše třídící aktivita nám ukáží, zda byla místa zvolena správně, nejen co do umístění, ale i počtu kontejnerů a intervalu svozu, který je zatím nastaven 1x za 14dní. Věříme, že tuto službu oceníte a přispěje ke zvýšení a zkvalitnění třídění odpadu v naší obci.

Podnikatelé si tak jako dosud uzavřou na likvidaci odpadu (komunálního i tříděného) smlouvu se svozovou firmou a na vyžádání ji v kopii předloží ke kontrole na OÚ.

Kontejnery na bioodpad najdete u velkého parkoviště u Marty II, na parkovišti v Jedlové, u Adventure golfu a na Plasnicích (u Fabiánu).

Sběrná nádoba na jedlé oleje a tuky je umístěna před branou sběrného dvora.

Děkujeme Vám, že zapojením do odpadového systému a samotným tříděním přispíváte k čistotě naší obce a zlepšujete její obraz v očích široké veřejnosti.

Informace, jak správně třídit zde ke stažení